Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Prelomenie bariér: UNESCO sa zasadzuje za rodovú rovnosť vo vzdelávaní STEM

  Breaking Barriers: UNESCO advocates for Gender Equality in STEM Education

  V rámci celosvetového úsilia o prekonanie rodových rozdielov vo vzdelávaní v oblasti STEM stojí UNESCO na čele iniciatív na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých. Ich nedávna práca v tejto oblasti osvetľuje význam rodovej rovnosti v STEM a kroky, ktoré sa prijímajú na jej dosiahnutie.

  V odboroch STEM v minulosti dominovali muži a ženy v nich boli výrazne menej zastúpené. UNESCO zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité riešiť túto nerovnováhu, a to nielen v záujme rovnosti, ale aj v záujme rozvoja vedy a inovácií. Podporovaním dievčat a žien vo vzdelávaní a kariére v oblasti STEM uvoľňujeme ich potenciál prispieť k prevratným objavom a technologickému pokroku.

  Organizácia zdôrazňuje mnohostrannú povahu rodového rozdielu v STEM. K nedostatočnému zastúpeniu žien v odboroch STEM prispievajú faktory, ako sú spoločenské normy, stereotypy, nedostatok ženských vzorov a inštitucionálne prekážky. Na riešenie týchto výziev UNESCO presadzuje komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú politické reformy, vzdelávacie intervencie a zapojenie komunity.

  Jedným z kľúčových odporúčaní UNESCO je implementácia inkluzívnych a rodovo citlivých vzdelávacích politík. Tieto politiky by sa mali zamerať na odstránenie rodových predsudkov v učebných osnovách, propagovať predmety STEM ako reálne kariérne možnosti pre dievčatá a poskytovať podporné mechanizmy na riešenie rodovej diskriminácie a obťažovania vo vzdelávacom prostredí.

  Okrem toho organizácia zdôrazňuje význam podpory priaznivého prostredia, ktoré posilňuje postavenie dievčat a žien v oblasti STEM. To zahŕňa vytváranie mentorských programov, príležitostí na nadväzovanie kontaktov a štipendií prispôsobených na podporu ich vzdelávacích a profesionálnych ambícií. Posilňovaním kultúry inkluzívnosti a podpory môžeme vychovať ďalšiu generáciu líderiek a inovátoriek v oblasti STEM.

  Práca UNESCO slúži ako výzva k činnosti pre vlády, vzdelávacie inštitúcie a zainteresované strany na celom svete, aby uprednostnili rodovú rovnosť vo vzdelávaní STEM. Odstránením bariér a podporou inkluzívneho vzdelávacieho prostredia môžeme naplno rozvinúť potenciál dievčat a žien v oblasti STEM, podporiť inovácie a udržateľný rozvoj pre ďalšie generácie.

  Použité zdroje: Vzdelávanie dievčat a žien v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). https://www.unesco.org/en/gender-equality/education/stem 

  camenscic
  Author: camenscic