WE TEACH DATA

Inšpirujte učiteľov, aby začlenili vedu o ÚDAJOCH do predmetov STEM

PROJEKT
WE TEACH DATA

Projekt We Teach DATA je iniciatívou siedmich partnerov pôsobiacich v rôznych oblastiach vzdelávacieho sektora – základnej školy, strednej školy, univerzity, oblasti poskytovania ďalšieho vzdelávania, publikovania odbornej literatúry a využívania IKT.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú učitelia STEM a žiaci nižšieho stredného vzdelávania (ISCED 2) – 2. stupeň základnej školy, ktorým poskytneme súbor komplexných inovatívnych učebných materiálov a kurzov odbornej prípravy učiteľov zameraných na dátovú vedu a medzipredmetové vzťahy.

Projekt sa realizuje v Bulharsku, Grécku, na Slovensku a v Portugalsku. Dúfame však, že sa nám podarí osloviť oveľa širšie publikum mimo našich krajín.

Prostredníctvom vývoja, testovania, pilotovania a propagácie súboru komplexných inovatívnych učebných materiálov a školení pre učiteľov so zameraním na dátovú vedu a medzipredmetové vyučovanie chceme:

CIELE
WE TEACH DATA

zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov vrátane: digitálnych kompetencií, informačnej a dátovej gramotnosti, komunikácie a spolupráce, tvorby digitálneho obsahu, riešenia problémov

zlepšiť kompetencie učiteľov pri výučbe dátovej vedy v rámci učebných osnov predmetov STEM

podporovať profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom cielenej odbornej prípravy

prispievať k modernizácii vzdelávania STEM a podporovať využívanie digitálnych technológií v triede

PARTNERI
WE TEACH DATA

Projekt We Teach DATA spája úsilie organizácií, ktoré sa priamo podieľajú na zvyšovaní vedomostí a zručností našej spoločnosti. Naším poslaním je neustále sa usilovať o inovácie, ktoré vedú k vyššej kvalite vzdelávania, ktoré zodpovedá kontextu reality a vznikajúcim potrebám.

Preto sme sa rozhodli pracovať na integrácii dátovej vedy do škôl.

Našou motiváciou je umožniť našim vlastným koncovým používateľom držať krok so svetovými trendmi a najvyspelejšími krajinami, kde sa v školských osnovách kladie veľký dôraz na dátovú vedu už od útleho veku.

Koordinátor projektu

RAABE Bulgaria Ltd.

Krajina: Bulharsko

Podnikateľský sektor: súkromný sektor, MSP (malé a stredné podniky)

 

RAABE Bulharsko je jedným z najväčších poskytovateľov odbornej literatúry, metodického poradenstva, kurzov ďalšieho vzdelávania a iných služieb pre vzdelávací sektor v Bulharsku. V posledných rokoch sme rozšírili svoje portfólio o publikácie pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl.

Zistite viac 

Základná škola
sv. Cyrila a Metoda

 

Krajina: Bulharsko
Podnikateľský sektor: verejný sektor, základná škola

 

Mestská škola "Sv. Cyrila a Metoda" bola založená v roku 1840 a je jednou z najstarších škôl v južnom Bulharsku. Nachádza sa v obci Vetren v Pazardžickej oblasti.

 

Zistite viac

EXPOL Pedagogika s.r.o.

 

Krajina: Slovensko
Podnikateľský sektor: súkromný sektor, MSP (malé a stredné podniky)

 

EXPOL Pedagogika je jedným z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. V súlade s najnovším vývojom a trendmi digitalizácie vo vzdelávaní poskytuje aj digitálne vzdelávacie a učebné zdroje.

 

Zistite viac

Gymnázium Metodova 2,
Bratislava

 

Krajina: Slovensko
Podnikateľský sektor: verejný sektor, stredná škola

 

Gymnázium Metodova je najznámejšie svojím systémom bilingválneho štúdia. Bilingválne programy zahŕňajú vyučovanie predmetov STEM vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku spolu so slovenským jazykom.

 

Zistite viac

DIGITAL IDEA

 

Krajina: Grécko
Podnikateľský sektor: mimovládna organizácia

 

DIGITAL IDEA je vedecké združenie, ktoré zastupuje absolventov a odborníkov so záujmom o aplikáciu a šírenie nových technológií v oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry a životného prostredia.

 

Zistite viac

Platon
M.E.P.E.

 

Krajina: Grécko
Podnikateľský sektor: verejný sektor, stredná škola

 

Škola Platon sa nachádza v gréckom meste Katerini a zahŕňa materskú školu, základnú a strednú školu a centrum tvorivosti žiakov.

 

Zistite viac

Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT)

 

Krajina: Portugalsko
Podnikateľský sektor: vysokoškolská inštitúcia

 

UPT je súkromná univerzita založená v roku 1986 v Porte. UPT ponúka programy všetkých troch stupňov bolonského systému v rôznych oblastiach od práva po vedu a techniku.

 

Zistite viac